Maatwerk

Op de Rehobothschool wordt de ontwikkeling van ieder kind vanaf groep 1, via observaties en toetsen, gevolgd. Binnen onze school hanteren we een aantal methodes aan de hand waarvan we nagaan of een kind de aangeboden lesstof ook inderdaad beheerst. Soms kan het volgen van de ontwikkeling van toepassing zijn op een korte periode, dan wel een langere periode.

De instrumenten die wij daar als school voor gebruiken, zetten we planmatig, structureel en periodiek in. Door de inzet hiervan kunnen we vroegtijdg signaleren, gaan we de effecten van de zorg na en stellen we zonodig een bepaalde aanpak voor de onderwijsbehoefte van het kind bij.

Daar waar mogelijk betrekken we de ouders proactief bij de zorg aan hun kind. Uw kind is tenslotte onze zorg.