Leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Op de Rehoboth School volgen wij onze leerlingen in hun totale ontwikkeling. We kijken naast de cognitieve ontwikkeling dus ook naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en naar de werkhouding. Dit wordt gedaan door middel van observaties en er worden regelmatig toetsen afgenomen. Er zijn twee soorten toetsen, namelijk de methodegebonden toetsen en de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De methodegebonden toetsen vallen onder de lesmethodes die op school gebruikt worden. Met deze toetsen wordt nagegaan of een leerling de aangeboden lesstof van een korte periode (3 tot 8 weken) beheerst. Onze lesmethoden zijn gebaseerd op het basisstof-herhalingsstof-verrijkingsstofprincipe. Leerlingen die moeite hebben met de basisstof bieden we herhalingsstof, aangevuld met extra instructies. Leerlingen die de stof snel beheersen bieden we verrijkingsstof aan. Maar steeds kijken we naar wat de leerling op dit moment nodig heeft.

Naast de methodegebonden toetsen hanteren we op school ook een leerlingvolgsysteem, waaronder onder andere de Cito-toetsen vallen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en hebben tot doel het op een onafhankelijke wijze toetsen van de leerresultaten over een langere periode (5 tot 6 maanden).

Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 8 rond april de landelijke Centrale Eindtoets Basisonderwijs.

Door te toetsen:

  • kunnen we zien hoe een leerling zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld;
  • kan het pedagogisch en didactisch handelen zo veel mogelijk worden aangepast op de speciale onderwijsbehoeften van elke leerling;
  • is een objectieve inschatting mogelijk van de leerprestaties van iedere leerling, aangezien de toetsen landelijk genormeerd zijn;
  • krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de (sociale) competenties van leerlingen.

Concreet betekent dit dat het gemaakte werk van de leerlingen regelmatig gecorrigeerd en besproken wordt. Gemaakte toetsen worden geregistreerd en vormen het uitgangspunt voor het vervolgwerk. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden in het zorgoverleg tussen leerkracht en intern begeleider besproken. De resultaten van de leerlingen worden gedurende de gehele schoolloopbaan van uw leerling in beeld gebracht. Ook aan het begin en einde van het schooljaar is deze vorm van overdracht zeer belangrijk. Er wordt veel tijd aan besteed.
Op deze manier hopen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling.