Naar het voorgezet onderwijs

Tijdpad en procedures voorgezet onderwijs:

De periode november t/m april staat jaarlijks in groep 8 het advies voor het Voortgezet Onderwijs van uw kind centraal. Over een aantal belangrijke momenten die daar mee te maken hebben, worden ouders van de desbetreffende groep 8 leerlingen jaarlijks door ons per brief concreet geïnformeerd.

Adviesgesprekken

Medio december nodigen wij u en uw kind uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek wordt een advies gegeven voor het type Voortgezet Onderwijs dat  uw kind zou kunnen volgen. Samen kunt u zich daarna gaan oriënteren via o.a. open dagen op middelbare scholen die deze vorm van onderwijs aanbieden. 

Dit advies is een schooladvies en is tot stand gekomen op basis van de volgende gegevens:

  • Resultaten van de methode-gebonden toetsen;
  • Resultaten uit het CITO leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8;
  • Werkhouding, taakgerichtheid, huiswerkhouding, leermotivatie;
  • Observaties van leerkrachten in de klas.
  • De richtlijn van de Centrale Toelatings Commissie Voortgezet Onderwijs van het Gooi.
  • Het behaalde resultaat op de centrale Eindtoets Basisonderwijs 

Aanmelden VO

De aanmelding voor middelbare scholen start rond maart. Ouders moeten zelf hun kind aanmelden op de school van hun voorkeur en een kopie van het inschrijfformulier afgeven bij de groepsleerkracht op school! 

Centrale Eindtoets Basisonderwijs

Ook op de Rehobothschool wordt in april de Centrale eindtoets basisonderwijs afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het hier behaalde resultaat geldt als één van de gegevens die meegenomen wordt in het definitieve eindadvies voor uw kind. 

CTC procedure

In 2015 heeft de Cito-eindtoets plaats gemaakt voor de landelijke eindtoets basisonderwijs die later in het schooljaar (april i.p.v. februari) afgenomen wordt. De centrale toelatingscommissie voor voortgezet onderwijs ’t Gooi (CTC) heeft een richtlijn uitgegeven aan het basisonderwijs, die naast het advies van de basisschool, de resultaten van de Citotoetsen van meerdere meetmomenten in de laatste 3 schooljaren, gebruikt wordt om een goed onderbouwd advies te kunnen geven door de basisschool. Dit betreft de interpretatie van de resultaten van de vakken begrijpend lezen, rekenen en spelling van midden groep 7, eind groep 7 en begin groep 8. Indien nodig kan ook naar resultaten van daarvoor gekeken worden. Deze CTC procedure gebruiken wij vanaf dit schooljaar als richtlijn bij het mede bepalen van het schooladvies. Tijdens de adviesgesprekken ligt deze richtlijn voor u ter inzage op school.

Interne verwijzingscommissie

De interne adviesprocedure die wij als Rehobothschool gebruiken voor de overgang naar de middelbare school, is twee jaar geleden geactualiseerd. Er is een interne verwijzingscommissie bestaande uit leerkrachten van groep 6, 7 en 8, directie en intern begeleider. In december ontvangt u samen met uw kind het advies tijdens een gesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek ontvangt u van ons een kopie van het adviesformulier dat u later dit schooljaar meestuurt met het inschrijfformulier naar de middelbare school van uw keuze. Als er voor ons als school, of voor u als ouder(s) nog vragen zijn of als wij redenen zien om het advies te wijzigen, maken we een afspraak voor een extra gesprek medio januari.

Jaarlijks ontvangt u als desbetreffende ouder / verzorger van een leerling in groep 8 het concrete volledige tijdpad Voorgezet Onderwijs van het betreffende schooljaar.

Het complete beleidsstuk is op te vragen bij de directie.