Organisatie van de zorg

In het begeleiden van onze leerlingen werken we volgens een stappenplan.
Dit stappenplan is gebaseerd op de structuur van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken kan behalve voor de begeleiding van individuele leerlingen ook gebruikt worden voor een groepje leerlingen of een gehele groep.

Stap 1: problemen signaleren

Signaleren van problemen gebeurt meestal door de leerkrachten zelf. Ook komt het voor dat er gesignaleerd wordt door de intern begeleider (IB-er), vakdocent of ouders. Signaleren gebeurt door observaties en het verzamelen van gegevens. Dit kan met behulp van het CITO leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en observaties.

Stap 2: problemen analyseren

De gegevens die bij de signalering naar voren zijn gekomen worden geanalyseerd. Er wordt gekeken waar de problemen precies zitten en mogelijkerwijs hoe ze ontstaan. Zonodig wordt het probleem van de leerling nader bekeken d.m.v. extra onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit een gesprek met de leerling, bespreking in de bouwvergadering, een foutenanalyse, een observatie of een extra test.

Stap 3: oplossingen voorbereiden

De analyse resulteert in het opstellen van een handelingsplan. Hierbij gaat het meestal om een kortdurend handelingplan (zes tot acht weken), waarin duidelijk wordt beschreven op welke wijze geprobeerd wordt het probleem weg te werken.
Wanneer het plan afwijkt van het normale programma, worden de ouders hierover ingelicht.

Stap 4: oplossingen toepassen

Het opgezette plan wordt vervolgens uitgevoerd gedurende een van te voren afgesproken periode door de leerkracht in de groep en eventueel Remedial Teacher buiten de groep. De leerkracht stelt de IB-er op de hoogte van elk handelingsplan.

Stap 5: oplossingen evalueren

Tot slot wordt er bekeken of het werken met het handelingsplan ook het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Meestal gebeurt dit door bij de leerling opnieuw een toets af te nemen. Bij een positief resultaat wordt het handelingsplan afgesloten.

Als er ondanks deze extra hulp geen vooruitgang is in het leer en/of ontwikkelingsproces wordt er opnieuw naar het probleem gekeken. Dit kan door een leerling in te brengen bij een leerlingbespreking in de bouw en/of een leerling te bespreken met de intern begeleider. Dit kan leiden tot een nieuw (aangepast) handelingsplan.