Passend Onderwijs

Wanneer wij als school niet zelf meer de specifieke zorg kunnen bieden, kan voor nader onderzoek de hulp ingeroepen worden van:

  • Het SamenWerkingsVerband (SWV)
  • De School Begeleidings Dienst (Eduniek)
  • De school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
  • De GGD (schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk)
  • Bureau Jeugdzorg
  • Externe hulpverleningsinstantie

De ouders worden van de afspraken omtrent de externe hulpvraag of onderzoek op de hoogte gesteld door de leerkracht of intern begeleider. Om een onderzoek aan te kunnen vragen is toestemming van de ouders nodig. Wanneer dit aan de orde is, zal de leerkracht of intern begeleider u daar om vragen. U verleent daartoe schriftelijke toestemming via een toestemmingsformulier.

De Rehobothschool valt onder een samenwerkingsverband met enkele andere basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. Dit samenwerkingsverband heeft een zorgcommissie, waarin ook de schoolarts, een psycholoog en een maatschappelijk werker zitting hebben. In bepaalde gevallen kunnen we een leerling aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die dan bekijkt of het misschien beter is dat de leerling naar een speciale school voor basisonderwijs gaat. Als we zelf niet voldoende hulp kunnen geven, kunnen we een beroep doen op een begeleider van het speciaal onderwijs.

Op 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Financiering (LGF) in werking getreden. Deze wet biedt ouders van kinderen met een handicap, ziekte of stoornis de mogelijkheid te kiezen voor plaatsing van hun kind in het speciaal onderwijs of binnen het regulier basisonderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij een school voor Speciaal Onderwijs of ze kunnen kiezen voor een Leerling Gebonden Financiering (LGF), het ‘Rugzakje’, waarmee hun kind binnen het reguliere onderwijs kan worden geplaatst. In die rugzak zitten middelen om de leerling extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Een deel is bestemd voor extra formatie, een deel voor materiële middelen en een deel voor ondersteuning vanuit het betreffende REC (Regionaal Expertise Centrum).

Wanneer ouders hun kind aanmelden op de Rehobothschool, maar ook wanneer het een kind betreft dat al op onze school zit en de ouders kiezen ervoor hun kind te laten blijven, zullen wij in overleg met hen de mogelijkheden voor plaatsing bekijken. De aard en de zwaarte van de handicap in combinatie met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke beslissing over toelating.

Als een kind wordt toegelaten wordt de inzet van de rugzak met de ouders overlegd, want er zijn vele (creatieve) mogelijkheden en manieren om het geld en de extra personele ondersteuning in te zetten. Er wordt een handelingsplan opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd met alle betrokkenen. Tijdens deze evaluaties wordt tevens bekeken of de belangen van het kind en van de betreffende groep beide tot hun recht blijven komen.