Rapportage

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 

Met de overgang naar het voortgezet onderwijs begint er een nieuwe periode in het leven van uw kind en wellicht in die van u. Als school vinden wij het belangrijk dat deze overstap zo zorgvuldig en soepel mogelijk verloopt. In de maand november zal er op de ‘groepsinformatieavond’ aan de ouders van groep 7 en 8 informatie gegeven worden over het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond wordt er naast het voortgezet onderwijs ook aandacht besteed aan de Cito-toets en de manier waarop de verdere inschrijving zal plaatsvinden. In de maand januari ontvangen de ouders een voorlopig schooladvies. Dit schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen. Dit advies wordt gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschool, het leerlingvolgsysteem en andere afgenomen toetsen en observaties van de leerkrachten en besproken binnen het verwijzingsteam van school(leerkrachten groep 7 en 8, directie en intern begeleider).

Middels de ouderinfo worden de ouders op de hoogte gehouden van de diverse voorlichtingsavonden en ‘open dagen’ van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Wij adviseren ouders en leerlingen om deze te bezoeken. Wanneer de ouders een keuze hebben gemaakt voor een vervolgschool, ontvangen zij van de leerkracht een inschrijvingsformulier. Via dit inschrijvingsformulier melden de ouders zich aan op de school van hun keuze. Aanmelding bij een school voor Voortgezet Onderwijs is dus de verantwoordelijkheid van ouders. Na aanmelding vindt er een gesprek plaats tussen leerkracht, intern begeleider en de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. Dit om de overgang van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor leerlingen die het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) gaan bezoeken geldt een andere procedure. Eind groep 7 worden desbetreffende ouders op de hoogte gesteld van een mogelijk LWOO-traject voor hun kind.
Deze procedure wordt met desbetreffende ouders verder in het begin van groep 8 besproken.

Voor de wijze waarop het definitieve verwijzingsadvies tot stand komt verwijzen wij u naar de schoolgids.