Visie

Uitgangspunten en doelstellingen

Onze school is altijd in ontwikkeling. Wij zijn steeds op zoek naar hoe wij ons onderwijs, met de bestaande middelen en de mogelijkheden die ons gebouw biedt, kunnen verbeteren en nog beter kunnen laten aansluiten op de leerbehoeften en leerstrategieën van de leerlingen. Jaarlijks stellen we daartoe een jaarplan vast waarin onze ontwikkelingspunten voor dat schooljaar geformuleerd zijn.

In ons onderwijs willen we de zelfstandigheid en autonomie van de kinderen bevorderen. Dit zullen de komende jaren ontwikkelingspunten zijn van onderwijskundig beleid. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen leerproces (functionele kennis). In ons onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen wat betreft tempo, niveau en hoeveelheid. Wij vinden het belangrijk dat wij ook rekening houden met het gevoel van competentie van het kind en de relatie die het heeft met zijn of haar omgeving. Daarin zullen we ook rekening houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dit alles gebeurt in een veilige leer- en werkomgeving, waar persoonlijke aandacht en belangstelling is voor elk individueel kind. Wij hebben vanuit een positieve benadering hoge verwachtingen van de kinderen.

Ons uitgangspunt is dat kinderen leren vanuit succeservaringen.