Coöperatief Leren

Coöperatief Leren

Op de Rehobothschool heeft Coöperatief leren een structurele plek binnen onze manier van lesgeven. Deze vorm van leren past uitstekend in onze visie op  ‘Adaptiever Onderwijs’. Adaptief onderwijs gaat over het steeds meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen en een betere aansluiting op de dingen die het kind al kan.

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin leerlingen zowel in de klas als in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Onze leerlingen worden uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen op te lossen. Leerlingen leren van en met elkaar.
Interactie (met elkaar communiceren) om te leren is binnen het onderwijs een bekend begrip; maar in de meeste gevallen vindt die communicatie vaak plaats tussen leerlingen en leerkracht. Interactie tussen leerlingen onderling met als doel het leren, komt veel minder voor. Coöperatief leren zorgt voor een meer actieve rol van de leerling tijdens het leerproces. Kinderen leren echter ook van de interactie met elkaar. Tegelijkertijd ontwikkelen zij daarbij concrete sociale en verbale vaardigheden en leren rekening te houden met de mening van anderen.
Het coöperatief werken wordt ingebouwd in meerdere fasen van ons lesprogramma. Door kortere of langere coöperatieve activiteiten te integreren, blijven de leerlingen actief en betrokken bij de les.

Structureel coöperatief leren gaat uit van vier basisprincipes waaraan een coöperatieve didactische structuur of werkvorm moet voldoen:

  • Gelijke deelname door alle leerlingen: leerlingen krijgen de opdracht om samen te overleggen over een vraag in één van de vele structuren die bestaan binnen coöperatief leren.
  • Individuele aansprakelijkheid: elk kind is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het teamwerk.
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: om de opdracht uit te kunnen voeren moet elk teamlid afzonderlijk een bijdrage leveren; leerlingen zijn afhankelijk van elkaar voor het uitvoeren van de opdracht.
  • Simultane interactie: in tegenstelling tot traditionele werkwijzen waarbij maar één persoon tegelijk aan het woord is terwijl de rest luistert, worden bij coöperatief leren steeds structuren gebruikt waarin kinderen gelijktijdig met de leerstof bezig zijn.

Coöperatief leren is niet een heel andere aanpak van lesgeven, maar wordt geïntegreerd in bestaande verwerkingslessen ed. Het model van de directe instructie, waarbij de leerkracht de leeractiviteiten van de leerling ondersteunt en in een gewenste richting stuurt, is het instructiemodel dat wij in onze groepen daarbij gebruiken. Coöperatief leren heeft daarin een centrale plaats.