Onderwijs op maat

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het regulier onderwijs. 

 

In ons onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen wat betreft tempo, niveau en hoeveelheid. Wij vinden het belangrijk dat wij ook rekening houden met het gevoel van competentie van het kind en de relatie die het heeft met zijn of haar omgeving. Daarin zullen we ook rekening houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dit alles gebeurt in een veilige leer- en werkomgeving, waar persoonlijke aandacht en belangstelling is voor elk individueel kind. Wij hebben vanuit een positieve benadering hoge verwachtingen van de kinderen.

Remediëring en verrijking

We geven in de groep les op drie verschillende niveaus. Daardoor krijgen kinderen altijd lesstof en instructie aangeboden die bij hun eigen ontwikkelingsfase past. Dit kan extra instructie zijn of juist verrijking van de reguliere lesstof. 

 

Verrijking

Kinderen worden gemotiveerd tot leren als ze voldoende uitdaging ervaren. Soms biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging. Sommige kinderen die dat nodig hebben, kunnen extra uitdaging binnen de groep krijgen. Een kind die over de gehele linie een leervoorsprong heeft van 10 maanden of meer, krijgt de leerstof voor taal, (begrijpend) lezen en rekenen compact aangeboden. Dit betekent dat hij/zij met bepaalde delen van de instructie niet hoeft mee te doen en dat het een aantal opgaven van de verwerking niet hoeft te maken. Hierdoor houden deze kinderen tijd over om te werken met verrijkingsmaterialen.

 

Voor deze verrijking maken wij gebruik van Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van het kind en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Het werken met Levelwerk wordt gemonitord en geëvalueerd.

 

Sommige kinderen komen  in aanmerking voor extra uitdaging buiten de groep.Wij noemen deze uitdaging buiten de groep 'de werkwinkel'.

Een kind komt in aanmerking voor 'de werkwinkel' als het (voor een langere periode) over de gehele linie een leervoorsprong heeft van 14 maanden of meer. De screening van de kinderen wordt minimaal twee keer per jaar uitgevoerd.De kinderen  van 'de werkwinkel' komen één keer per week samen. De kinderen  leren leerstrategieën ontwikkelen (leren leren) door te werken met Briljant Verrijkend Projectonderwijs.

 

Remediëring 

Op het moment dat een leerkracht signaleert dat een kind behoefte heeft aan extra ondersteuning, zorgt de leerkracht  voor extra begeleiding binnen de groep. Naast de verlengde instructie van de methode gebonden lessen zal het kind extra instructie en oefening krijgen met behulp van remediërende lesmaterialen. 

 

Als de leerkracht merkt dat de extra geboden hulp binnen de klas onvoldoende resultaat oplevert zal de leerkracht in overleg met de intern begeleider beslissen of het kind in aanmerking kimt voor extra instructiemomenten buiten de groep.

Één op één of in een klein groepje wordt er één keer per week minimaal 30 minuten  specifieke ondersteuining geboden door onze remedial teacher. Vanuit de remedial teaching worden extra oefeningen gegeven die thuis en/of in de klas gemaakt moeten worden. 

 

Mocht ook RT buiten de groep niet voldoende resultaat opleveren, dan zal de intern begeleider samen met de leerkracht en de ouders het samenwerkingsverband Unita inschakelen voor verdere ondersteuning en onderzoek.

Zorgplan Rehobothschool