Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school vindt u op de website.

Parro nu 111853322984

Parro

Zodra uw kind gestart is op onze school, ontvangt u een uitnodiging voor de Parro App en ouderportaal van Parnassys. De Parro app is ons voornaamste communicatiemiddel. De leerkracht houdt ouders via deze app op de hoogte van groepspecifieke actviteiten en geven doormiddel van film en foto materiaal de ouders een kijkje in de keuken.

Maandelijks ontvangt u als ouder het infobulletin met alle algemene infromatie van de school.

Proceonscholen 111830817512

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag.  U heeft nu de mogelijkheid om uw kind eenvoudig af te melden via het Parro absentieportaal. Wij verzoeken u echter vriendelijk om de datum en het tijdstip van afwezigheid te vermelden. Indien de afwezigheid meerdere dagen betreft, verzoeken wij u eveneens om dit dagelijks aan te geven via de Parro-app.

 

We willen u tevens vriendelijk verzoeken om medische afspraken bij een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.


Uw kind ziek melden
Proceonscholen 111830817499

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier 'aanvraag verlof' bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. 

Voor de richtlijnen van toekennen verlof verwijzen wij u graag door naar de website van het RBL Gooi en Vechtstreek. 


Verlof aanvragen
Proceonscholen 111830817485

Gezond eten op school

Op de Rehobothschool stimuleren wij de kinderen om gezond te eten en drinken, zoals met de fruitdag elke woensdag in iedere klas. We merken dat door de Corona periode de aandacht voor gezonde voeding wat is weggezakt. De komende periode willen wij in alle klassen hier weer extra aandacht aan besteden. Uw hulp is hierbij van harte welkom! 


Lees meer
Proceonscholen 111830817471

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Klachtenregeling